Verskeie dienste is beskikbaar en na gelang van die behoefte, word dit op individuele basis, aan pare/gesinne of in groepsverband aangebied. Werkswinkels word ook op versoek en volgens behoefte aangebied.

Die terapeutiese proses sluit normaalweg ‘n ekometriese assessering in en sterk klem word daarop gelê dat die kliënt verantwoordelikheid vir hom/haarself moet neem. Die uitkoms van die terapeutiese proses word grootliks bepaal deur die ingesteldheid van die kliënt self. Alhoewel die terapeut se rol geensins insluit om die kliënt te probeer oortuig om aktief aan die terapeutiese proses deel te neem nie, kan ‘n kliënt wel tot insig gelei word dat dit tot sy/haar voordeel sou wees. Die kliënt behou die reg tot selfbeslissing en die keuse om die terapeutiese proses te beëindig.

Is jy onseker of jy baat kan vind by berading/terapie? Wellness Wise het jóú in gedagte indien enige van die volgende op jou van toepassing is:

 • Herhaaldelik dieselfde frustrasies en konfliksituasies.
 • Sukkel om die dood van ‘n geliefde te verwerk.
 • Blootstelling aan trauma en/of spanning.
 • Verhoudingsprobleme.
 • Skuldgevoelens en/ofgevoelens van hopeloosheid.
 • Onsekerheid oor jou loopbaan.
 • Voel vasgevang.
 • Behoefte om jouself beter te leer ken en verstaan.
 • Trou binnekort.
 • Huwlikspanning of –probleme.
 • Behoefte aan huweliksverryking.
 • Egskeiding oorweeg.
 • Uitdagings binne gesinsverband.
 • Behoefte omtot beter samewerking binne spanverband.
 • Onsekerheid oor die geskikte kandidaat vir ‘n pos of bevordering.
 • Onbeheerste woede uitbarstings.
 • Gebeure in jou verlede waaroor jy nog pyn beleef of nooit oor gepraat het nie.
 • Gedurige gevoelens van minderwaardigheid en/of nutteloosheid.
 • Sukkel om “nee” te sê.
 • Ons groep vriende/vriendinne wil leer hoe om die beste in mekaar na vore te bring.
 • Bevraagteken die sin/doel van die lewe.

Wellness Wise is ook die ideale geleentheid vir werkende persone wat afsprake slegs buite normale kantoorure kan nakom.

Die terapeut is verbind tot professionele optrede in ooreenstemming met die etiese gedragskode, wat die handhawing van vertroulikheid insluit. Daar sal van ‘n kliënt verwag word om vertroulike identifiserende besonderhede te verskaf, asook terme van dienslewering te aanvaar voor die aanvang van die eerste afspraak.

Vir besonderhede oor tariewe en navrae oor spesifieke behoeftes, kontak Wellness Wise gerus.